GDPR

GDPR

WBS Webbhotell AB följer dataskyddsförordningen (GDPR).

Integritetspolicy

Här kan ni läsa vår integritetspolicy. Integritetspolicy - WBS Webbhotell AB

Önskar du radera dina personliga uppgifter

Du måste först ha sagt upp tjänsten innan du kan radera personliga uppgifter.
Dina personliga uppgifter raderas normalt 12 månader efter avtalet för tjänsten har avslutats.
Skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@wbsab.se för att radera dina personliga uppgifter från någon av WBS tjänster i förtid.

Personuppgiftsbiträdesavtal

I och med att du accepterar våra allmänna villkor när du blir kund hos WBS, så uppstår ett bindande avtal mellan dig och WBS. Därmed accepterar du också detta personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som systemägare och WBS som driftspartner.

Personuppgiftsbiträdesavtal


Så behandlar WBS Webbhotell AB dina personuppgifter

 (Information enligt Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679)

Personuppgiftsansvarig är WBS Webbhotell AB (556587-4731) nedan kallad WBS.

Personuppgifter som du lämnar när du skapar konto i någon av WBS tjänster används av den personuppgiftsansvarige, för att driva din beställda tjänst. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att WBS ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt t.ex. bokföringslagen.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att WBS skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om du säger upp din beställda tjänst kommer dina personliga uppgifter raderas 12 månader efter avtalets slut. Kund kan även begära av WBS att personuppgifter raderas innan ovanstående 12 månaders period har uppnåtts.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som lagras av WBS och har därmed rätt att:

a) få registerutdrag
b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter
d) invända mot behandlingen
e) rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från WBS som du själv har tillhandahållit WBS och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet)

Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av WBS i det enskilda fallet. Om du vill radera, få registerutdrag eller framställa en begäran och/eller en invändning ber vi dig skicka e-post med ett egenhändigt undertecknat dokument.

Använd dig av dokumentmallen som finns på hemsidan under: https://www.wbsab.se/gdpr/

Skicka dokumentet till: dataskydd@wbsab.se

 

Samtycke till behandling av särskilda kategorier av personuppgifter

WBS varken begär eller sparar information vid skapande av konto, som kan innehålla s.k. särskilda kategorier av personuppgifter.*

*Med särskilda kategorier av personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.